Legattildelinger

Der kan ydes støtte til såvel kvindelige som mandlige personer, der af bestyrelsen skønnes at have behov herfor, og som er af Frederik Wilhelm greve af Dannemands slægt eller af samme slægt som en af hans hustruer.
Findes ingen medlemmer af disse slægter at have behov for støtte, kan støtte ydes til børn af danske officerer, idet officerer af Hæren foretrækkes for officerer af Søværnet eller Flyvevåbnet. Blandt førstnævnte skal tages særligt hensyn til børn af officerer, der har været tjenstgørende ved Gardehusarregimentet. 

Der kan til denne personkreds ligeledes ydes økonomisk støtte til enlige eller studerende, der opfylder de i fundatsen anførte betingelser.
Evt. ansøgninger sendes pr. e-mail til:

Det grevelige Dannemandske Stift

Aastrupvej 63
4340 Tølløse
post@aastrupkloster.dk

I henhold til EU's Persondataforordning skal en ansøgning om legattildeling vedhæftes en underskreven samtykkeerklæring. Se endvidere Det grevelige Dannemandske Stifts persondatapolitik.